Menu Sluiten

Artikel 1 – Definities 

1.1. Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel  het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten. 

1.3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Wetpics en opdrachtgever/deelnemer. 

Artikel 3 – Aanmelding en betaling 

3.1. Een persoon kan zich aanmelden voor een training van Wetpics door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via info@wetpics.nl. 

3.2. Indien een persoon een optie op een  training neemt, dan is dat zowel voor Wetpics als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een training. 

3.3. Indien Wetpics de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de  training tot stand. 

3.4. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst. 

3.5. Wetpics brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Voor de factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van Wetpics waarin termijn betaling wordt overeengekomen. 

3.6. Wetpics heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de  training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd. 

3.7.Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Wetpics.

Artikel 4 –  Annulering, verhindering en wijziging 

4.1.Na ontvangst van je inschrijving, geldt er een bedenktijd van veertien dagen. Binnen deze termijn kun je de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Na deze bedenktijd is het niet meer mogelijk zonder kosten de overeenkomst te ontbinden. Wanneer de aanvang van cursus, opleiding of workshop binnen deze 14-dagen bedenktijd valt, neemt deelnemer afstand van de 14 dagen bedenktijd. De deelnemer stemt hiermee in. 

4.2. Annulering door deelnemers dient altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop Wetpics de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: 

1. tot 30 dagen voor aanvang van de training 0%

2. tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de training: 50% 

3. vanaf 14 dagen voor aanvang van de training: 100% 

4.3. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan één of meerdere theoriedagen van de training is het mogelijk de datum/data van deze dag(en) te wijzigen in overleg, mits de verhindering uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende theoriedag(en) wordt gemeld en de nieuwe theoriedag(en) binnen een periode van 6 maanden na aanvang van de  training kunnen plaatsvinden. In geval van praktijkdagen is het niet mogelijk de data te wijzigen, wel kan er tegen een vergoeding een nieuwe praktijkdag worden afgesproken.

4.4. Wetpics heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren, ook na aanvang van de training. Wetpics zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren. 

4.5. Wetpics heeft het recht om een  training te annuleren. Wetpics zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren. 

4.6. Wetpics heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een  training te wijzigen. 

4.7. De deelnemer heeft  de mogelijkheid om, indien een annulering vanaf 30 dagen voor aanvang plaatsvindt, gebruik te maken van een coulance-regeling; Deze regeling is van toepassing in situaties waarin deelnemers een begrijpelijke reden hebben voor het niet-deelnemen aan de scholing waarvoor men zich heeft ingeschreven, en hier pas melding van doen nadat de termijn van kosteloze annulering verstreken is. Dit zou onder meer betrekking kunnen hebben op ziekte, een ongeluk, overlijden van een naaste, ontslag. 

Met deze coulance-benadering als uitgangspunt kan men  tot een afwikkeling komen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is of goed voelt.

Wie aanspraak wil maken op de coulance-regeling dient dit schriftelijk of per email te doen en aan te geven op basis waarvan men niet deelneemt. Wie geen aanspraak op de coulanceregeling maakt, of wil maken, blijft een volledige betalingsverplichting houden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid  

5.1. Wetpics spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 

5.2. Wetpics is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd. 

5.3. Wetpics is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 

5.4. Wetpics is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer niet in staat is onderwaterfotografie werk te vinden na afronding van de training of door zwembaden wordt geweigerd.

5.5. Wetpics is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. 

5.6. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. 

De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd. 

5.7. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door Wetpics  vertrouwelijk behandeld. Wetpics conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. 

Artikel 7 – Intellectuele eigendom 

7.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wetpics is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 

7.2. De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan Wetpics. 

Artikel 8 – Beeldmateriaal

Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten tijdens de opleiding, workshop of cursus vallen onder het intellectuele eigendom van Wetpics. Deze beeldmaterialen mogen door Wetpics worden gebruikt voor onder andere, maar niet beperkt tot, reclamedoeleinden en als lesmateriaal.

Artikel 9 – Concurrentiebeding

9.1. Het is de opdrachtgever/deelnemer verboden om gedurende een periode van 24 maanden na beëindiging van de training – hetzij voor zichzelf, hetzij samen met of ten behoeve van een ander, direct of indirect, al dan niet tegen betaling van een vergoeding – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wetpics:

  1. onderwaterfotografie werkzaamheden te (laten) verrichten voor bedrijven of personen binnen het gebied van 50 kilometer rondom de vestigingsplaats van Wetpics of enige andere reeds actieve Wetpics Fotograaf.
  2. onderwaterfotografie werkzaamheden te (laten) verrichten voor bedrijven of personen die op het moment van beëindiging van de training cliënt zijn van Wetpics of enige andere reeds actieve Wetpics Fotograaf, dan wel gedurende twee jaren voorafgaand aan deze beëindiging cliënt van Wetpics of enige andere reeds actieve Wetpics Fotograaf of een daarmee gelieerde onderneming zijn geweest (hierna “relaties”), op welke wijze dan ook, direct of indirect, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet.
  3. in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn in of bij een onderneming met activiteiten op het terrein, gelijk aan of anderszins concurrerend aan dat van werkgever. Ook is het opdrachtgever/deelnemer verboden daarbij zijn bemiddeling, in welke vorm dan ook, direct of indirect, te verlenen. Deze verplichting geldt uitsluitend voor enige werkzaamheid of betrokkenheid van de opdrachtgever/deelnemer als hiervoor bedoeld binnen het gebied van 50 kilometer rondom de vestigingsplaats van Wetpics of enige andere reeds actieve Wetpics Fotograaf.
  4. de sub 2 bedoelde relaties direct of indirect in zijn eigen of in het belang van derden te benaderen, teneinde hen te bewegen de relatie met Wetpics of enige andere reeds actieve Wetpics Fotograaf of een daarmee gelieerde onderneming te beëindigen ten behoeve van een concurrent, of zichzelf. De  opdrachtgever/deelnemer dient zich in het algemeen te onthouden van iedere activiteit die de relatie tussen de van Wetpics of enige andere reeds actieve Wetpics Fotograaf en haar relaties in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden.
  5. zowel tijdens als na het einde van deze overeenkomst relaties van Wetpics en/of andere reeds actieve Wetpics fotografen en/of daaraan gelieerde ondernemingen actief te benaderen teneinde hen ertoe te bewegen voortaan hun diensten van andere ondernemingen af te nemen.
  6. werknemers van Wetpics te bewegen hun arbeidsovereenkomst met Wetpics te beëindigen, teneinde op welke wijze dan ook te concurreren met Wetpics.

9.2. Indien opdrachtgever/deelnemer in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in dit artikel handelt, zal hij, in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 leden 3, 4 en 5 BW aan Wetpics, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een niet voor rechtelijke matiging of compensatie vatbare boetesom verbeuren ten bedrage van €5.000, vermeerderd met €500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Wetpics om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

9.3. Om werkgelegenheid van opdrachtgever/deelnemer te waarborgen neemt Wetpics geen mensen aan voor haar training die binnen een straal van 50 km van de standplaats van Wetpics, of een andere reeds actieve Wetpics fotograaf of van opdrachtgever/deelnemer, wonen tenzij opdrachtgever/deelnemer zelf besluit niet langer een Wetpics Fotograaf te willen zijn of wanneer Wetpics naar aanleiding van serieuze klachten besluit dat opdrachtgever/deelnemer tijdens, of na het beëindigen van de training niet (langer) voldoet aan de eisen voor een Wetpics Fotograaf is het Wetpics toegestaan een andere Wetpics Fotograaf op te leiden binnen een straal van 50 km van de standplaats van opdrachtgever/deelnemer.

9.4. Voor de duidelijkheid wordt dit beding mondeling besproken en zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen voor aanvang van de opleiding. De opdrachtgever/deelnemer is zich bewust van de consequenties.

Artikel 10 Klachten

De deelnemer heeft het recht een klacht in te dienen wanneer hij/zij niet tevreden is over de dienstverlening zoals omschreven in het document Klachtenregeling Opleiding Onderwater Fotograaf of in de algemene Klachtenregeling op de website.

Artikel 11 – Overige bepalingen

11.1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

11.2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Erika Antoniazzo, Wetpics, en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Copyright protected.

Copyright beschermd.