Menu Sluiten

WIE ZIJN WIJ?

Bedrijfsnaam: Wetpics
Kvk nummer 56488440
Email: info@wetpics.nl
Tel 0657327428
Website adres: http://wetpics.nl

UW PRIVACY

Deze verklaring is van toepassing op alle Wetpics opleidingen, workshops en cursussen. Voor overige producten en diensten zie de Privacy Verklaring op wetpics.nl

Uiteraard verwacht u dat ik uw privacy serieus neem. Wetpics respecteert de privacy van alle deelnemers aan Wetpics opleidingen, workshops en cursussen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Wetpics gevestigd te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan Wetpics opleidingen, workshops en cursussen zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

WAAROM IK GEGEVENS NODIG HEB

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Wetpics dan willen we u goed van dienst zijn.

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Wetpics verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • de organisatie of het geven van het onderwijs
 • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen
 • het bekend maken van informatie over de hierboven genoemde organisatie en leermiddelen
 • het bekend maken van informatie over leerlingen, deelnemers of studenten op de eigen website
 • het vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, lesgelden en bijdragen
 • het behandelen van geschillen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van Wetpics. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
 • U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden in te schrijven voor een workshop, opleiding of cursus.
 • Om (digitale) goederen en diensten bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wetpics verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van website (hiervoor geldt de Privacy Verklaring op wetpics.nl) en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Gegevens die Wetpics van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hierboven omschreven doeleinden en die door Wetpics in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch. 
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten
 • gegevens voor het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden en lesgelden
 • foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten tijdens de opleiding, workshop of cursus

AANMELDFORMULIEREN

Wanneer u een papieren en/of digitaal aanmeldformulier invult voor een Wetpics opleiding, workshop of cursus wordt dit formulier als gevolg van de wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar bewaard.

CONTACTFORMULIEREN EN EMAIL

Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van jouw bericht. Jouw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar of langer kan worden bewaard.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?


Bij de verwerking van persoonsgegevens is Wetpics gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Wetpics zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

HOE LANG IK GEGEVENS BEWAAR

Wetpics zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de opleiding, workshop of cursus is beëindigd. Alleen de factuurgegevens worden langer bewaard, omdat deze noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Verder vraagt Wetpics toestemming om contactgegevens te bewaren voor onder andere informatieverstrekking en om gecertificeerde WetpIcs Onderwaterfotografen te promoten op haar website. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Persoonsgegevens die gelden als bewijs voor het behalen van het certificaat en nodig zijn voor de herproducatie van het certificaat (naam, voornamen en geboortedatum) worden 50 jaar bewaard, behalve als de betrokkene verwijdering verzoekt.

DELEN MET ANDEREN

Wetpics verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

UITZONDERINGEN:
MISBRUIK EN VERPLICHTINGEN

Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen.

Bij misbruik kunnen wij stappen ondernemen om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@wetpics.nl.

Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wetpics.nl.

Wetpics zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

TOESTEMMING

In geval van gegeven toestemming kan de betrokkene die toestemming altijd weer intrekken.

BEVEILIGING

Wetpics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wetpics maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Iedere persoon die bij Wetpics toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Wetpics via info@wetpics.nl.

Wetpics.nl is de website van Wetpics.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56488440

Telefoon: 06 5732 7428

E-mailadres: info@wetpics.nl

KLACHTEN

De betrokken heeft het recht een klacht in te dienen over onze verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 7 mei, 2020

Copyright protected.

Copyright beschermd.